Õpilasele

VÕTA kord vana

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine toimub vastavalt kooli VÕTA korrale.


VÕTA eesmärk on:

Väärtustada isiku teadmisi ja oskusi, sõltumata nende omandamise viisist ja kohast;

Suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe võimalusi;

Võimaldada lugeda tasemehariduses (formaalharidus) õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (mitteformaalne haridus) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise (informaalne haridus) tulemusi samaväärseks õppekava läbimisel saavutatavate õpitulemustega;

Võimaldada koolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning tööjõuvajaduse muutumisele.

Tingimused:

Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskirja Lisa 3 (Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord)

VÕTA eesmärk on:

Väärtustada isiku teadmisi ja oskusi, sõltumata nende omandamise viisist ja kohast;

Suurendada isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe võimalusi;

Võimaldada lugeda tasemehariduses (formaalharidus) õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (mitteformaalne haridus) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise (informaalne haridus) tulemusi samaväärseks õppekava läbimisel saavutatavate õpitulemustega;

Võimaldada koolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning tööjõuvajaduse muutumisele.

Tingimused:

Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskirja Lisa 3 (Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord)