Olulised dokumendid

Õppimist ja koolielu korraldavad dokumendid


Tallinna Polütehnikumi põhimäärus (HTM 16.06.2016 määrus nr 25) 

Tallinna Polütehnikumi arengukava aastateks 2022 - 2025

Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava

EKKA Kutseõppe kvaliteedi hindamine: 
Tallinna Polütehnikumi õppekavarühmade hindamisaruanne 2021

EKKA Kutsehariduse hindamisnõukogu otsus:
Kvaliteedi hindamine Tallinna Polütehnikumi õppekavarühmades 2021

Tallinna Polütehnikumi töökorralduse reeglid

Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskiri (ÕKE) - terviktekst lisadega

Õpilaste vastuvõtu kord (ÕKE Lisa 1)

Vastuvõtukomisjoni töökord, vastuvõtutingimused ning vastuvõtutestide ja vestluste ajakava 2023. aastal

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase toetamise ning tugimeetmete osutamise tingimused ja kord  (ÕKE Lisa 2)

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase tugirühma koosseis ja töökord 

Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimused ja kord (ÕKE Lisa 3)

Praktilise töö korraldus ja õpilaste tööohutusalase juhendamise kord (ÕKE Lisa 4)

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus Tallinna Polütehnikumis

Praktika läbiviimise kord (ÕKE Lisa 5)

Praktikajuhend 2022 ja ettevõttepraktika protsessikirjeldus

E-päeviku täitmise kord (ÕKE Lisa 6)

Üldised hindamispõhimõtted ja kriteeriumid (ÕKE Lisa 7)

Täiendusõppe õppekorraldus (ÕKE Lisa 8)

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (ÕKE Lisa 9)

Töökohapõhise õppe rakendamise kord (ÕKE Lisa 10)

Tallinna Polütehnikumi õpilaste sisekorraeeskiri (ÕKE Lisa 11)

Tallinna Polütehnikumi õpilaste oluliste rikkumiste loetelu (ÕKE Lisa 12)

Õpilaskodu töö korraldamine

Õpilaste sõidukulu hüvitamise kord

Õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord

Tallinna Polütehnikumi õpilaskonna põhikiri

Arenguvestluste läbiviimise kord

Tallinna Polütehnikumi koolituste kvaliteedi tagamise alused

Kirjalike tööde koostamine ja vormistamine (juhend)

Tallinna Polütehnikumi põhimäärus (HTM 16.06.2016 määrus nr 25) 

Tallinna Polütehnikumi arengukava aastateks 2022 - 2025

Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava

EKKA Kutseõppe kvaliteedi hindamine: 
Tallinna Polütehnikumi õppekavarühmade hindamisaruanne 2021

EKKA Kutsehariduse hindamisnõukogu otsus:
Kvaliteedi hindamine Tallinna Polütehnikumi õppekavarühmades 2021

Tallinna Polütehnikumi töökorralduse reeglid

Tallinna Polütehnikumi õppekorralduseeskiri (ÕKE) - terviktekst lisadega

Õpilaste vastuvõtu kord (ÕKE Lisa 1)

Vastuvõtukomisjoni töökord, vastuvõtutingimused ning vastuvõtutestide ja vestluste ajakava 2023. aastal

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase toetamise ning tugimeetmete osutamise tingimused ja kord  (ÕKE Lisa 2)

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilase tugirühma koosseis ja töökord 

Varasema õpi- ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) tingimused ja kord (ÕKE Lisa 3)

Praktilise töö korraldus ja õpilaste tööohutusalase juhendamise kord (ÕKE Lisa 4)

Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus Tallinna Polütehnikumis

Praktika läbiviimise kord (ÕKE Lisa 5)

Praktikajuhend 2022 ja ettevõttepraktika protsessikirjeldus

E-päeviku täitmise kord (ÕKE Lisa 6)

Üldised hindamispõhimõtted ja kriteeriumid (ÕKE Lisa 7)

Täiendusõppe õppekorraldus (ÕKE Lisa 8)

Õppetoetuste taotlemise, määramise ja maksmise tingimused ja kord (ÕKE Lisa 9)

Töökohapõhise õppe rakendamise kord (ÕKE Lisa 10)

Tallinna Polütehnikumi õpilaste sisekorraeeskiri (ÕKE Lisa 11)

Tallinna Polütehnikumi õpilaste oluliste rikkumiste loetelu (ÕKE Lisa 12)

Õpilaskodu töö korraldamine

Õpilaste sõidukulu hüvitamise kord

Õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord

Tallinna Polütehnikumi õpilaskonna põhikiri

Arenguvestluste läbiviimise kord

Tallinna Polütehnikumi koolituste kvaliteedi tagamise alused

Kirjalike tööde koostamine ja vormistamine (juhend)